ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ

1 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005
2 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005
3

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ಕೈಪಿಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು

  ವಿಭಾಗ 4(1) (ಎ) ವಿಭಾಗ 4(1) (ಬಿ)
   
  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ