>>ಆಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು  

>>ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು  

>>ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

>>ಸಹಾಯಕ ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

>>ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

>>ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು  

>>ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

>>ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  

>>ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕನಿರೀಕ್ಷಕರು t

>>ವ್ಯವಸ್ಥಪಕರು

>>ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಪಕರು

>>ಅಧಿಕ್ಷಕರು

>>ಶಿಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

>>ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

>>ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಸಹಾಯಕರು

>>ಗುಮಾಸ್ತರು