>>ಆಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

>>ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

>>ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

>>ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

>>ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀರಿಕ್ಷಕರು

>>ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

>>ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ

>>ಅಕ್ಷಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ 

>>ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ 

>>ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀರಿಕ್ಷಕರು

>>ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀರಿಕ್ಷಕರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ    

>>ಶಿಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ    

>>ಅಧಿಕ್ಷಕರು

>>ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ    

>>First Division assistant modified seniority list dated 5-11-2018

>>ಹೈದರಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ